Shree Madhyamik Shala - Pethapur, Taluka- Jhalod.

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

� ��

� � �.� �

� � �

� � -

� � � � � � � � �. �.�-�-� � � �.� � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ : 7/18/2009

પ્રવૃત્તિઓ