Shree Madhyamik Shala - Pethapur, Taluka- Jhalod.

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

� ��

� � � �, � � � �

� � -

� � � � �, � �, � � � � � � � � �. � � � � �. �.� � � � �.� � � � � �. � �, � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � �. �, � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ : 8/15/2009

પ્રવૃત્તિઓ