Shree Madhyamik Shala - Pethapur, Taluka- Jhalod.

પ્રવૃત્તિઓ - � �

� ��

� � � � �

� � �

� � -

�. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : ��
તારીખ : 9/5/2009

પ્રવૃત્તિઓ